Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- a személyes adatok megszerzésének időpontja előtt -
A BAJÚT Kft., mint munkáltató gazdasági társaság a betöltendő állásra jelentkezők és a
munkavállalói, valamint üzleti partnerei, szolgáltatást igénybevevői vonatkozásában
adatkezelőnek minősül.
A BAJÚT Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos hazai jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogszabályaival és azokat
maradéktalanul betartja és a természetes személyek ez irányú alapvető jogát minden
körülmények között tiszteletben tartja.
A gazdasági társaság, mint adatkezelő elérhetőségei:
· Székhely: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44., telephely: 6760 Kistelek, Kossuth u. 88.
· Tel.: 0670/456-4000
· E-mail: bartucz.tibor@probart.hu
· Képviselő: Bartucz Tibor ügyvezető
· Adatvédelmi tisztviselő: Schmidt Alexandra (6760 Kistelek, Kossuth u. 88.,
Telefonszám: 0670/456-4000)
A jelentkezők és a munkavállalók, valamint üzleti partnerei következő személyes adatokat
kezeli a vállalkozás:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, telefonos elérhetőség,
egészségi állapot, képzettséget igazoló okiratok, vezetői engedély, személyi szám,
személyi igazolványszám, adószám, társadalombiztosítási szám,
- munkavállalók esetén a fentieken túl: gyermekek száma, valamint a házastárs és a
rájuk vonatkozó fenti személyes adatok az adókedvezmény érvényesítése érdekében,
- megváltozott munkaképességű dolgozók esetén a komplex orvosi, szakmai vizsgálat
eredménye, az NRSZH által kiadott határozat és rehabilitációs kártya,
- cégnév, ügyvezető neve, székhely-telephely, cégnyilvántartási száma, adószáma,
statisztikai számjele, e-mail cím, bankszámlaszám.
A szolgáltatást igénybevevő magánszemélyek vonatkozásában következő személyes adatait
kezeli a vállalkozás:
- a személyek neve, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, adószám.
- weboldalon történő regisztráció esetén felhasználónév megadása is kötelező.
Ezen fenti személyes adatok adatkezelővel történő közlésének célja:
1. szerződéses jogviszony létrehozása, illetve
2. jogszabályi előírásoknak való megfelelés, abban foglaltak teljesítése, továbbá
3. szerződéses jogviszonyból származó ellenérték számlázása, könyvelése és kiszállítása
céljából, valamint
4. a szolgáltatást igénybevevők azonosítása, velük történő kapcsolattartás, jogviszony
létrehozása és a szolgáltatást teljesítése érdekében szükséges.
5. Hírlevélre történő feliratkozás esetén a magánszemélynek történő hírlevél küldése
érdekében.
Az adatkezelő birtokába jutó személyes adatokhoz az adatvédelmi szabályzattal összhangban
vezetett adatvédelmi nyilvántartás rendelkezései alapján kerül sor, ellenőrizhető,
visszavezethető módon.
Személyes adatokat a vállalkozás csak a szükséges ideig tárol, figyelembe véve a jogszabályi
előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen törlésre
kerülnek. A vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatait a szerződéses
jogviszony megszűnését követően törölni kell.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint
szerződéses jogviszony létrehozása céljából történik a személyes adatok kezelése. A
jogszabályokban foglaltak alapján eseti jelleggel az érintett személy hozzájáruláson alapul az
adatkezelés jogszerűsége, melynél az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet csak
sor a személyes adatai kezelésére, tárolására, stb.
A vállalkozás által meghirdetett állásra történő jelentkezés esetén vélelmezni kell, hogy az
érintett személy előzetesen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez és erre tekintettel
küldte meg a vállalkozás részére az önéletrajzát, illetve motivációs levelét, ebben az esetben
az érintett hozzájáruláson alapul az adatkezelés. A ki nem választott munkavállalók esetében a
vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelő utasítása alapján – a
kiválasztás megtörténtét követő – az adatfeldolgozók soron kívül véglegesen törlik.
A vállalkozás jogos érdekei körébe tartozik a vállalati gépjárművek és (mobil)telefonok
munkavállalók által történő használata esetén, hogy azokat a munkavállalók csak és kizárólag
a vállalkozás céljainak érdekében használják, elkerülve a magánjellegű igénybevételüket,
mely mind anyagilag, mind pedig a munkahatékonyság, munkaszervezés szempontjából sérti
a vállalkozás érdekeit.
Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik.
A személyes adatok körébe tartozó adatokat a vállalkozás csak és kizárólag olyan harmadik
személyek részére továbbítja, amely felé közlési kötelezettsége jogszabályon vagy
jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítésén alapul. Ettől eltérő esetben pedig az érintett
hozzájárulását úgyszintén beszerzi.
A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy kezelésének
korlátozását, tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével igényelheti.
A vállalkozás adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a felügyeleti hatósághoz
kell eljuttatnia.
A munkaszerződés megkötésének előfeltétele, hogy a fenti személyes adatokat az érintett
közölje, valamint a vállalkozás rendelkezésére bocsássa, ennek elmaradása esetén a szerződés
megkötése akadályba ütközik, mely az adatszolgáltatásra köteles fél hibájára visszavezethető
oknak minősül.
A vállalkozásokkal történő szerződések megkötésének úgyszintén feltétele, hogy az arra
jogosult személy vállalkozásának számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait
közölje, ennek elmaradása esetén a szerződés megkötése akadályba ütközik, mely az
adatszolgáltatásra köteles fél hibájára visszavezethető oknak minősül.
Az adatkezelő érdeke továbbá, hogy gazdasági tevékenysége körében a szolgáltatását
igénybevevő személyek számára beazonosíthatóak legyenek annak érdekében, hogy az
ellenszolgáltatások esetleges meg nem fizetése esetén a szolgáltatás igénybevevőjével a
kapcsolat felvehető legyen, valamint, hogy a szerződéses feltételek utóbb bizonyíthatóak
legyenek.
Az adatkezelő birtokába jutó személyes adatokhoz az adatvédelmi szabályzattal összhangban
vezetett adatvédelmi nyilvántartás rendelkezései alapján kerül sor, ellenőrizhető,
visszavezethető módon.
Személyes adatokat a vállalkozás csak a szükséges ideig tárol, figyelembe véve a jogszabályi
előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen törlésre
kerülnek. A vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló partnerek, szolgáltatást
igénybevevők adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően törölni kell. Ha és
amennyiben a személyes adatok közlése az érintett hozzájárulásán alapul, úgy amennyiben az
érintett kéri, adatainak törlésére soron kívül sor kerül.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint
szerződéses jogviszony létrehozása céljából történik a személyes adatok kezelése. A
jogszabályokban foglaltak alapján az érintett személy hozzájáruláson alapul az adatkezelés
jogszerűsége, melynél az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet csak sor a
személyes adatai kezelésére, tárolására, stb.
Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik.
A személyes adatok körébe tartozó adatokat a vállalkozás csak és kizárólag olyan harmadik
személyek részére továbbítja, amely felé közlési kötelezettsége jogszabályon vagy
jogszabályban foglalt kötelezettség avagy az érintettel fennálló szerződés teljesítéséhez
elengedhetetlen. Ettől eltérő esetben pedig az érintett hozzájárulását úgyszintén beszerzi.
A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy kezelésének
korlátozását, tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével igényelheti.
A vállalkozás adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a felügyeleti hatósághoz
kell eljuttatnia.
A vállalkozás által üzemeltetett webáruház és hírlevél vonatkozásában a személyes adatok
meg nem adása esetén a regisztráció sikertelenségéhez vezet.
A megrendelő ügyfelek, partnerek vonatkozásában a vállalkozás szolgáltatásait igénybevevők
úgyszintén adatszolgáltatásra kötelesek, mely adatkezelés hozzájárulásukon alapul. A
vállalkozás pedig azon időpontig kezeli adataikat, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, a
weboldalon történő regisztráció, valamint a hírlevélre történő feliratkozó felhasználók
esetében, ameddig nem kérik az érintettek személyes adataik törlését.
Alapvető szabályként állapítja meg az adatkezelő vállalkozás, hogy ügyfelei adattartalma
körében nem tesz különbséget a tekintetben, hogy azokat a személy elektronikus úton vagy
személyesen adja meg, tekintettel arra, hogy a kezelt adatok köre az adatfelvétel módjától
független, az mindkét esetben azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozás a velük fennálló
szerződését maradéktalanul teljesíteni tudja, valamint a szerződéses feltételek későbbi
bizonyítás érdekében kezeli csak azokat.
A regisztrált felhasználók személyes adataihoz csak a webáruházat üzemeltető adatkezelő,
valamint a webáruház web-hosting szolgáltatója férhet hozzá.
A weboldalon regisztrált felhasználó az általa megadott személyes adatait az adatkezelő
adatvédelmi szabályzata szerint kezeli.
Adatainak törlését a belépést követően, személyes fiók menüpontban megadott e-mail címre
történő üzenetküldéssel kérheti. Tehát a vállalkozás az érintett hozzájárulása alapján kezeli
személyes adatait, az érintett általi törlési kérelem beérkezéséig.
Az adatkezelő az általa üzemeltett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem
más személyes adatot nem rögzít.
Az adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozásnak általában
havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat
tartalmazó online hírleveleket kézbesít. A hírlevelekben esetenként direktmarketinget helyez
el az adatkezelő, így annak a felügyeleti hatósághoz történő bejelentése szükséges. A
hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges, az érintett személy
hozzájárulásán alapul az adatkezelés. Az érintettek ez irányú adatait csak és kizárólag addig
kezeli az adatkezelő, amíg annak törlését nem kéri az érintett, melyet a hírlevél alján található
linkre kattintva tehet meg.
A hírlevelek kiküldéséhez az adatkezelő vállalkozás hírlevél küldő külső szervert és
adatfeldolgozót vesz igénybe.
A hírlevél küldő rendszer részére a vállalkozás átadja a hírlevél kiküldéséhez szükséges
adatot, azaz az e-mail címet. A hírlevél küldő, valamint a webáruház üzemeltető rendszer
üzemeltetője:
Shoprenter.hu Kft.
Székhely cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Továbbított adatok köre: a hírlevélre feliratkozó személyek e-mail címe, web-hosting
szolgáltatás körében a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatai.
Az adattovábbítás célja: hírlevél kiküldése, valamint web-hosting szolgáltatás nyújtása.
A vállalkozás az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe a
csomagok eseti kiszállítására figyelemmel:
DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14 B. ép.
Továbbított adatok köre: a személyek neve, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása.
24 H futár
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Továbbított adatok köre: a személyek neve, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása.
Kistelek, 2018. 10.31.
Bartucz Tibor
BAJÚT Kft.
ügyvezető

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLHEZ